Wednesday, March 17, 2010

Không ủng hộ Trần Thái Văn

    Nhân Vụ DB Trần Thái Văn Tranh Cử,
    Thử Quan Điểm Đấu Tranh Hải Ngoại
Nguyễn Phúc Liên

Tôi nghĩ rằng DB TRẦN THÁI VĂN có thể sẽ không ra cùng Đơn Vị với Bà Loretta SANCHEZ. Nhưng bây giờ Ông vẫn ra và tìm cách khơi động vị thế là người Mỹ nhưng gốc VIỆT.

Nhưng cái gốc VIỆT của ông có đủ để ông nghĩ đến 85 triêu người VIỆT đang đau khổ ở Quê Hương hay không hay chỉ nghĩ lợi dụng hai tiếng người VIỆT để lấy phiếu những người gốc Việt trong đơn vị 47 để hạ Bà Loretta SANCHEZ.

85 triệu người VIỆT đau khổ tại Quê Hương đang cần ý chí quyết liệt chống CSVN lúc này. Tôi xin nói rằng Bà Loretta chống CSVN quyết liệt và dứt khóat hơn ông, DB Trần Thái Văn. Dân Việt Quốc Nội cần người chống CSVN quyết liệt, chứ không cần người chỉ “chống CSVN mà vẫn còn dè dặt”. Cái dè dặt của Ông Trần Thái Văn là ông còn trẻ, còn muốn thỉnh thỏang về thăm Quê Hương mà CSVN có thể cho ông VISA và đi tham quan Việt Nam mà không ngại an ninh.

Tôi thường nói rằng nếu ai nói chống CSVN DỨT KHÓAT, thì ngại sợ an ninh khi về Việt Nam thăm Quê Hương. Ông còn trẻ và sẽ còn muốn về thăm Quê Hương, nên ông sẽ chống CSVN “nhún nhường một chút”. Việc “nhún nhường một chút” này của Ông Trần Thái Văn là TÒNG PHẠM với CSVN để chúng tiếp tục làm tội ác trên dân tộc Việt 85 triệu.

CSVN không giỏi gì cả với Nghị quyết 36 (hoặc 35 nếu có ai nghĩ là về lợi dụng con gái trẻ Việt Nam). Nghị quyết 36 không phải là do chính CSVN mà là do chính mình ngầm dấu diếm trong bụng mình vì cái VISA về thăm Việt Nam.

Tôi sẵn sàng đối thọai với chính ông Trần Thái Văn hay với bất cứ ai cổ động cho ông Văn để lợi dụng lấy phiếu người Việt tại đơn vị 47 Cali mà bỏ rơi 85 triệu dân Việt đang đau khỗ tại Quê Hương.

Nguyễn Phúc Liên


No comments:

Post a Comment