Saturday, March 13, 2010

2VNR Sydney phỏng vấn Chủ Tịch CDNVTDLB-UC về việc ông Nguyễn Thế Phong bị thưa kiện

12.03.2010

Phát thanh trên đài 2VNR
Sydney, Úc Châu

Đài phát thanh 2VNR Sydney phỏng vấn Chủ Tịch CDNVTDLB-UC và ý kiến của thính giả về việc ông Nguyễn Thế Phong bị thưa kiện.


Source: http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=2249:2249&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58


No comments:

Post a Comment