Saturday, March 27, 2010

Hai Bà TrưngDiễn hành kỷ niệm ngày 6 tháng 2 Âm Lịch Trưng Trắc và Trưng Nhị cưỡi voi Saigon năm xưaĐại Nam quốc sử diễn ca có đoạn kể về cuộc khởi nghĩa của Hai bà Trưng

Hịch Khởi Nghĩa Của Hai Bà TrưngTranh Hai Bà Trưng đánh đuổi Tô Định (Tranh dân gian Đông Hồ)

Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành
Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta
Ba thu gánh vác sơn hà
Một là báo phục hai là Bá Vương
Uy danh động tới Bắc Phương
Hán sai Mã Viện lên đường tấn công
Hồ Tây đua sức vẫy vùng
Nữ nhi địch với anh hùng được sao!
Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo
Hai Bà thất thế cùng liều với sông!
Trước là nghĩa, sau là trung
Kể trong lịch sử anh hùng ai hơn.

Vua Tàu sai đại tướng Mã Viện cầm quân sang đánh nước ta.

Hai bà Trưng quân ít thế cô không chống nổi đại quân của Mã Viện.

Hai Bà Trưng thua chạy đến sông Hát Giang, đành nhảy xuống sông tự vẫn.

Hai Bà Trưng là nữ anh hùng của nước ta.

Dân chúng lập đền thờ hai Bà Trưng ở làng Hát Môn, tỉnh Sơn Tây và ở bãi Đồng Nhân, Hà Nội.

No comments:

Post a Comment