Tuesday, May 6, 2014

Địt mẹ ! đảng cộng sản Việt Nam tao chửi chúng mày một tiếng - teolangthang

Tao Chưởi Mầy Một Tiếng

Địt mẹ, * tao chưởi mầy một tiếng
Đất của Ông Cha sao mầy cắt cho Tàu
Ngậm phải củ gì mà mầy cứng miệng
Đảng của mầy, chết mẹ… đảng tào lao
Chế độ mầy vài triệu tay cầm súng
Cầm súng làm gì… chẵng lẽ hiếp dân
Tao không tin lính lại hèn đến thế
Lại rụng rời … trước tai ách ngoại xâm
Mầy vỗ ngực. Anh hùng đầy trước ngỏ
Sao cứ luồn, cứ cúi, cứ van xin
Môi liền răng à thì ra vậy đó
Nó cạp mầy, mầy thin thít lặng thinh
Ông Cha mình bốn ngàn năm dựng nước
Một ngàn năm đánh tan tác giặc Tàu
Thân phận mầy cũng là Lê là Nguyễn
Hà cớ gì.... mầy hèn đến thế sao
Chuyện mầy làm Toàn Dân đau như thiến
Mầy chết rồi, tao nghĩ chẵng đất chôn
Hãy tỉnh lại ôm linh hồn sông núi
Cứ đà nầy... chết tiệt còn sướng hơn
Đàn gảy tai trâu.... xem chừng vô ích
Giờ mầy nghe tao chưởi còn hơn không.
Trạch Gầm 

* Ông Trạch Gầm tôi bỏ chữ "CHO", chửi cái đám việt gian súc sinh việt gian cộng sản Việt Nam cần gì phải xin. teolangthang


No comments:

Post a Comment