Wednesday, June 11, 2014

Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu Nhiệm Kỳ 2014-2016

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu
Vietnamese Community in Australia
PO Box 200 Canley Heights NSW 2166
Tel: 0416 088 782 Email: trivo@ozemail.com.au

THÔNG BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO LIÊN BANG ÚC CHÂU

V/v: Danh sách Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu Nhiệm Kỳ 2014-2016Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu lần thứ 22 đã diễn ra tại thủ đô Canberra vào hai ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2014. Đại biểu của các Tiểu bang và Lãnh thổ đã bầu một tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2014-2016. Thành viên của tân Ban Chấp Hành gồm có:

Chủ tịch:                            Luật sư Võ Trí Dũng (NSW)
Phó Chủ tịch Nội Vụ:       Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng (WA)
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Tiến sĩ Hà Cao Thắng (NSW)
Tổng Thư Ký:                   Ông Nguyễn Thế Phong (VIC)
Thủ Quỹ:                          Bà Trần Hương Thuỷ (Wollongong)
Đại Hội Cộng Đồng Người Việt Tự Do lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Wollongong năm 2016.

Xin trân trọng thông báo,

Nguyễn Thế Phong
Tổng Thư Ký
No comments:

Post a Comment