Thursday, March 5, 2015

TÊN PHẢN ĐỘNG NGÔ THANH HẢI - Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế

NĂM 2015:
TÊN PHẢN ĐỘNG NGÔ THANH HẢI NÂNG BI CSVN,
THAY QUỐC HẬN 30.04 BẰNG NGÀY TỰ DO (GIẢI PHÓNG)


NĂM 2013:
GS NGUYỄN NGỌC BÍCH BƯNG BÔ CSVN,
MUỐN XÂM PHẠM NGÀY QUỐC HẬN 30/4

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế
Geneva, 17.04.2013

Chúng tôi nhận thấy đây là cả một chương trình của CSVN, qua Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, sử dụng những chính khứa ham danh ham lợi tại Hải ngoại để thực hiện việc xóa bỏ NGÀY QUỐC HẬN 30/4 CỦA DÂN TỘC và để tiến dần đến Hòa Giải Hòa Hợp trá hình nhằm kéo dài Cơ chế CSVN.

Viết về tên phản động Ngô Thanh Hải, chúng tôi lần lượt viết loạt bài sau đây, không những chỉ riêng cho tên phản động này, mà còn chung cho cả những tên phản động bưng bô khác nữa đang sống giữa chúng ta tại Hải ngoại:

1. TÊN PHẢN ĐỘNG NGÔ THANH HẢI, MI LÀ AI?
2. XẬM XỤI LIÊN HỆ NGUYỄN THANH SƠN & NGÔ THANH HẢI
3. CHỦ TRƯƠNG HÒA GIẢI HÒA HỢP NHĂM NHẨY BÀN ĐỘC
4. THỰC HIỆN ÂM MƯU XÓA BỎ NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ
5. LẬP TRƯỜNG DỨT KHOÁT CỦA DÂN TỘC: DỨT BỎ CƠ CHẾ CSVN
6. 30/4, NGÀY TANG CỦA NGƯỜI SỐNG & NGÀY GIỖ CHO NGƯỜI CHẾT
7. CSVN THUÊ NHỮNG TÊN BƯNG BÔ TIẾN HÀNH HÒA GIẢI HÒA HỢP
8. NHỮNG TÊN TỰ XƯNG CHỐNG CỘNG, NHƯNG LÀ KIỆN TOÀN CSVN
9. Phụ Bản I: NĂM 2005: VIỆT TÂM ÂM MƯU VỚI "DIỄN HÀNH TỰ DO"
10. Phụ Bản II: NĂM 2013: GS NGUYỄN NGỌC BÍCH ÂM MƯU XÓA QUÔC HẬN

CHÚ THÍCH:
===>Viết tất cả những đề mục trên đây chung vào một bài dài, chúng tôi sợ Độc giả ngán đoc. Vì vậy, chúng tôi viết thành một loạt bài ngắn liên tục để quý Độc giả tiện theo rõi và không ngán khi đoc.
===> Bài này viết đặc biệt cho PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000 tại Canada để PHONG TRÀO làm mạnh ngăn chặn âm mưu của CSVN và tên phản động bưng bô Ngô Thanh Hải.

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế
Geneva, 04.03.2015
----------------------------------------------------
NĂM 2013:
GS NGUYỄN NGỌC BÍCH BƯNG BÔ CSVN,
MUỐN XÂM PHẠM NGÀY QUỐC HẬN 30/4

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế
Geneva, 17.04.2013

Tôi đã đọc lá thư bọc bạch cắt nghĩa của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về việc lấy ngày 30/4 QUỐC HẬN làm ngày MIỀN NAM VN hay NGÀY VNCH. Giáo sư ca tụng Nghị Quyết của Quốc Hội Virginia và bên dưới bài kể lể bọc bạch, Giáo sư còn nói là nhiều người hỏi xin Nghị Quyết ấy, mà trong những người này có Gs Nguyễn Chính Kết. Gs Nguyễn Chính Kết mà Gs Bích nhắc ra làm tôi nghĩ đến trước đây sự liên hệ với Việt Tân như thế nào và cách đây mấy năm Gs Nguyễn Chính Kết đã đề nghị Gs Nguyễn Ngọc Bích làm Đại diện Hải ngoại cho khối 8406. Sự liên hệ với Việt Tân làm tôi nghĩ đến trước đây chúng tôi đã phải kịch liệt phản đối âm mưu chọn ngày QUỐC HẬN 30/4 làm NGÀY DIỄN HÀNH TỰ DO tại Hoa Thịnh Đốn, nghĩa là cũng trong mục đích xóa ngày 30/4 QUỐC HẬN.

Nghe những câu trả lời của Gs.Bích trong Hội Luận về Ngày QUỐC HẬN 30/4

Hôm nay, tôi đã nghe chính Gs.Nguyễn Ngọc Bích trả lời những câu hỏi của những quý Vị đặt ra cho Giáo sư trong HỘI LUẬN VỀ NGÀY QUỐC HẬN 30/4. Tôi có những nhận định sau đây về cách trả lời của Giáo sư .

1. Gs.Bích tránh né việc trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi then chốt về việc chọn ngày QUỐC HẬN 30/4 gọi là ngày NAM VIỆT NAM hay NGÀY VNCH với những câu hỏi xoay quanh vấn đề chính và then chốt như sau :

Ong Mỹ nào đó có thiện chí ca tụng sự chiến đấu của Miền Nam VN và Giáo sư biết ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN có tầm quan trọng cho Cộng Đồng VN Hải ngoại, thế mà Giáo sư không cản ngăn việc chọn ngày 30/4, đó là vì: (i) Một là Giáo sư có chủ trương như Việt Tân muốn xóa cái tên QUỐC HẬN ; (ii) Hai là Giáo sư khờ khạo, ngốc nghếch, chủ ý hay vô tình, mà không hiểu tầm quan trọng của ngày 30/4 QUỐC HẬN đối với Cộng Đồng VN tại Hoa kỳ mà còn cho các Cộng Đồng VN trên toàn Thế giới, nên không dám lên tiếng cản Ong Mỹ kia chọn ngày 30/4 thành ngày Miền Nam VN hay ngày VNCH ; (iii) Ba là Giáo sư ngu dốt đặc cán mai, không biết gì về sự UẤT HẬN sâu đậm của toàn thể Người Việt, mà câm họng không lên tiếng để Ong Mỹ kia muốn chọn ngày nào thì chọn, bất kể việc đó vùi dập tâm hồn UẤT HẬN của Người Việt Nam.

2. Thay vì trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi về vấn đề then chốt trên đây, Giáo sư lại trả lời lòng vòng, mà mục đích mà tôi hiểu là Giáo sư muốn tránh né trách nhiệm làm bậy. Những trả lời lòng vòng của Giáo sư Bích như sau:

a. Giáo sư ca tụng Ong Mỹ kia có thiện chí muốn nêu cao tinh thần chiến đấu của dân chúng và quân đội Miền Nam Việt Nam.

b. Giáo sư chỉ được Ong Mỹ tham khảo về những chi tiết như những con số trong nội dung Nghị Quyết, chứ không được hỏi về tổng thể Nghị Quyết. Đây là có ý muốn tránh né về việc Ong Mỹ muốn chọn ngày 30/4.

c. Giáo sư còn biện minh cho Ong Mỹ là nếu không chọn ngày 30/4 thì chọn ngày nào. Ong Mỹ chỉ còn đường chọn ngày 30/4 để nói rằng ngày đó là do Mỹ quyết định cắt mọi viện trợ cho Miền Nam Việt Nam.

d. Giáo sư còn công kích những ai hỏi rằng đây là có « bàn tay lông lá « âm mưu muốn xóa NGÀY 30/4 QUỐC HẬN bằng cách trả lời rằng đây là những vu khống hay nghi kỵ cho người khác.

e. Để trả lời cho thắc mắc rằng đây là vấn đề quan trọng, thế mà khi Giáo sư được Ong Mỹ yêu cầu góp ý, thì Giáo sư lại dấu lẹm đi, mà không thông báo việc quan trọng này cho Cộng Đồng, Giáo sư đã trả lời rằng thông báo cho Cộng Đồng, thì lại lắm thầy thối mà, lắm cha con khó lấy chồng. Trả lời như vậy làm người nghe có thể nghĩ rằng nếu thông báo cho Cộng Đồng thì Giáo sư khó lòng thực hiện âm mưu « xóa ngày QUỐC HẬN 30/4 ! »

f. Sau cùng Giáo sư đã nói ra quan điểm của mình là muốn xóa hai chũ QUỐC HẬN và muốn thay vào đó là ngày vui mừng và ngày quật cường !!! Điều này chứng tỏ rằng lòng của Giáo sư muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN.

Chính câu trả lời cuối cùng này cắt nghĩa tại sao Giáo sư đã không trả lời trực tiếp và rõ rệt cho những câu hỏi về vấn đề then chốt là tại sao chọn ngày 30/4 QUỐC HẬN làm ngày MIỀN NAM VIỆT NAM hay NGÀY VNCH, mà Giáo sư chỉ trả lời lòng vòng « LẠC ĐỀ « cốt ý để tránh cái thâm ý là muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN mà Giáo sư vì ngu dốt hay vô tình, đã để lòi cái đuôi cáo ra ở câu trả lời chót là muốn ngày đó là ngày vui mừng quật cường. Thường những kẻ không có lòng trung thực, thì hỏi nhiều sẽ để lòi cái gian ra. Tiếng La-tinh có câu « QUIDQUID LATET APPAREBIT « (Sự gì ẩn dấu tiềm tàng, sẽ có lúc lòi ra !)

Tại Việt Nam, CSVN đã ăn mừng ngày 30/4 là ngày CHIẾN THẮNG, GIẢI PHÓNG. Giáo sư muốn vui mừng ngày 30/4, hãy về ăn mừng với CSVN, thì hết phải trả lời « LẠC ĐỀ « vòng vo tam quốc !

Ngày QUỐC HẬN 30/4 là ngày phải được tôn trọng không phải là chỉ nguyên cho Người Việt Hải ngoại, mà cho cả Dân tộc.

Ở phần trên, trong câu trả lời chót, Gs Bích đã để lòi cái đuôi chồn ra là muốn ngày 30/4 là ngày vui mừng quật khởi chứ không phải là ngày than khóc, nghĩa là Giáo sư muốn xóa hai chữ QUỐC HẬN. Trong lá thư biện bạch trên Diễn Đàn, Giáo sư cũng nói rõ điều đó. Như vậy, Gs Bich coi việc HẬN là xấu phải xóa bỏ đi. Đây là việc lầm lẫn lớn của Gs Bích.

Trong VIỆT NAM TỰ ĐIỂN của LÊ VĂN ĐỨC được hiệu đính bởi LÊ NGỌC TRỤ, do nhà xuất bản KHAI TRÍ, thì chữ HẬN được định nghĩa là: »Giận, Oán trong lòng : Om hận, Thù hận, Oán hận «. Có thể dịch ra tiếng Pháp là HAIR. Chữ HAIR được PHÁP-VIỆT Tân Tự Điển của THANH NGHỊ dịch ra tiếng Việt như sau: « Oán ghét, Căm thù, Căm hờn (Il hait le mensonge: Hắn ghét nói dối).

Như vậy chữ HẬN tự nó không có gì là xấu để Gs Bích phải chủ trường xóa bỏ chữ đó đi. Chỉ có CSVN mới ghét chữ đó vì chúng đã làm những điều tàn ác và không muốn dân chúng Việt Nam dùng chữ HẬN để nhắc ra những tội ác của chúng, nhất là ghi cái ngày QUỐC HẬN 30/4 này vào Lịch sử để các Thế hệ con cháu truyền lại cho nhau. Nếu Gs Bích ghét chữ HẬN có lẽ vì đã bị CSVN nhồi sọ cho mà thôi hoặc là muốn chiều theo ý của CSVN.

Không những chữ HẬN tự nó không có gì đáng ghét, mà nó còn làm nền tảng sức mạnh để con người tăng thêm ý chí đi tới mục đích cuối cùng. Câu nói tiếng Pháp : « Il hait le mensonge : Hắn ghé nói dối « cho thấy rằng ý chí nói sự thật cần phải có lòng ghét cay ghét đắng việc nói dối làm sức mạnh để con người có can đảm nói sự thật. Việc hận thù đối với nói dối là nền tẳng tăng cường cho ý chí nói sự thật. Nếu Gs.Bích muốn quật cường chống Cộng, thì phải cần sự OÁN HẬN trong lòng của mọi người đối với những tội ác của Cộng sản, thì lúc đó ý chí chống Cộng mới tăng sức mạnh đi tới cùng.

Ngay trong Tôn Giáo, việc oán hận đối với tội lỗi cũng là điều cần thiết để người ta tăng ý chí tránh tội lỗi. Nếu Gs.Bích là người Công Giáo và khi xưng tôi, phải có lòng oán ghét tội lỗi thì mới là thành thực. Còn xưng tội xong, không coi tội lỗi là thù, mà còn coi là bạn, thì sẽ tái phạm rất dễ dàng.

HẬN ai ?

Có thể là hận chính mình vì mình đã làm những điều ác trong quá khứ mà bây giời mình phải thù oán những điều ác do mình làm ra để lấy sức mạnh và can đảm cho ý chí quyết tâm làm điều thiện.

Có thể là hận những người đã gây tội ác cho mình và cho những người chung quanh. Từ cái lòng hận của mình, còn phải phổ biến sự oán hận ấy cho những người chung quanh để mọi người cùng một ý chí bài trừ thủ phạm mang tội ác đến cho mọi người.

Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã đã đặt mối oán thù giữa người Nữ và con rắn. Bà Eva đã nghe lời con rắn để Nhân loại phạm tội bất trung. Con rắn tượng trưng cho quỷ làm điều ác. Người Nữ là cội nguồn Nhân loại. Như vậy Nhân loại phải mang trong lòng mối HẬN đối với quỷ (con rắn) là tội lỗi. Cái mối HẬN này là cần thiết để Nhân loại có sức mạnh mang ý chí xua đuổi trước tiên những điều ác để sau đó thực hiện ý chí làm điều lành.

NGÀY QUỐC HẬN 30/4

Ngày Quốc Hận 30/4 là ngày của TÂM HỒN không phải chỉ riêng cho những Người Việt buộc lòng phải bỏ nước ra đi để tỵ nạn nơi xứ người, mà còn là ngày của TÂM HỒN của cả DÂN TỘC VIỆT NAM đã và đang phải cúi đầu chịu đựng những hậu quả tàn ác của Chế độ Cộng sản do Hồ Chí Minh và đảng CSVN dùng bạo lực áp đặt lên Lãnh thổ Việt Nam. Ngày 30/4 chi là một ngày tượng trưng cho muôn ngày thù oán Cộng sản đã trải qua bao chục năm trường từ khi ác tặc Hồ Chí Minh phục vụ cho Cộng sản quốc tế mang Chế độ Cộng sản ngoại lại về bắt Dân Tộc phải chịu đựng.

* Cái ngày Hồ Chí Minh áp đặt chủ thuyết Cộng sản ngoại lai lên Miền Bắc là ngày QUỐC HẬN

* Cái ngày bắt đầu Cải Cách Điền Địa giết bao trăm ngàn người là ngày QUỐC HẬN.

* Cái ngày CSVN âm mưu với Pháp chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954 là ngày QUỐC HẬN.

* Ngày Tết Mậu Thân giết bao ngàn người ở Huế là ngày QUỐC HÂN

* Ngày xua quân Miền Bắc vào Miền Nam, lấy chiêu bài Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, đặt mìn phá cầu cống, bỏ lựu đạn nổ giết những trẻ em ở trường học, ở chợ búa làm chết dân lành… là ngày QUỐC HẬN

* Ngày Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng ký dâng Biển, Đảo cho Tầu là ngày QUỐC HẬN.

* Ngày Quốc Hội Hoa kỳ chấm dứt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa để làm mồi cho ngày 30/4 là ngày QUỐC HẬN

* Ngày 30/4, Cộng sản Miền Bắc chiếm trọn Miền Nam là ngày QUỐC HẬN. Ngày này trượng trưng cho tất cả những ngày trên đây, không phải chỉ riêng cho những người buộc phải bỏ nước ra đi, chết chìm trên biển cả, hay chết đói lả người trong rừng núi, mà còn chung cho cả DÂN TỘC VIỆT NAM.

DÂN TỘC VIỆT NAM phải mang TÂM HỒN OÁN HẬN những tội ác CSVN để làm NỀN TẢNG cho ý chí quyết đi tới cùng việc loại trừ cái Cơ chế Cộng sản ngoại lai nhằm giải thoát DÂN TỘC.

Tại sao không chọn ngày Quốc Hội Mỹ quyết định ngưng viện trợ để làm NGÀY NAM VN hay ngày VNCH ?

Trở lại những câu trả lời lòng vòng « LẠC ĐỀ « của Thầy Bích. Thầy cứ than là khó khăn không biết chọn ngày nào cho cái Oâng Mỹ nào đó. Việc Oâng Mỹ, với góp ý của Thầy Bích, chọn ngày 30/4 QUỐC HẬN là một xúc phạm đến TÂM HỒN của cả DÂN TỘC VIỆT NAM đang oán hận những tội ác của CSVN từ Hồ Chí Minh cho đến nay. Mối hận này làm NỀN TẢNG cho DÂN TỘC cùng đứng lên quyết loại trừ tội ác. Chính Tôn Giáo cũng khuyên phải oán hận những điều ác để mới thành tâm thực hiện điều lành.

Thầy Bích nói rằng Ong Mỹ bí lối không biết chọn ngày nào, nên đành phải chọn ngày 30/4 xúc phạm cả TÂM HỒN của một DÂN TỘC.

Tôi xin chỉ cho Thầy Bích và Ong Mỹ một ngày rất tượng trưng để mà chọn. Đó là chọn ngày mà QUỐC HỘI MỸ QUYẾT ĐỊNH CẮT VIỆN TRỢ CHO VNCH làm ngày Nam Việt Nam hay ngày VNCH. Cái ngày này không những không xúc phạm đến TÂM HỒN HẬN của Dân Tộc Việt Nam, mà còn tăng cuờng cho MỐI HẬN mà Dân Tộc đang mang trong TÂM HỒN vậy.

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế
Geneva, 17.04.2013
---------------------------------------------------------
NĂM 2005:
VIỆT TÂN MUỐN THAY QUỐC HẬN 30.04
BẰNG NGÀY GIẢI PHÓNG (TỰ DO) CỦA CSVN

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế
Geneva, 28.04.2005

Tôi không quan tâm cho lắm đến Cộng đồng Hải ngoại sống thế nào, có sung sướng hay không. Điều quan tâm của tôi là Đồng bào tại Quê Hương. Tôi tái nhập đấu tranh không phải là cho Cộng đồng Hải ngoại, mà là cho Đồng bào Quốc nội. Tôi chỉ đề cập đến Cộng đồng Hải ngoại khi mà tôi thấy việc làm của Cộng đồng hay một thành phần có phương hại đến Đồngh bào ở Quốc nội.

Trong 5 năm tái nhập đấu tranh, tôi không động chạm đến Cộng đồng Hải ngoại. Chỉ trong vòng thời gian gần đây, tôi thấy Chính Phủ Việt Nam Tự Do ra đời và Tướng KHÁNH tự coi mình là Quốc trưởng, rồi thấy một số việc Việt Tân làm mà không sáng tỏ, tôi nhập cuộc về hai việc này vì tôi thấy những ảnh hưởng có thể có lợi cho chế độ hiện hành và có thể phương hại đến Đồng bào Quốc nội.

Tôi đặt ra công khai những câu hỏi liên hệ đến việc làm hiện nay của Việt Tân và chính tôi xin trả lời trước để mọi người thấy rõ lập trường của tôi. Trả lời một mình trước rồi, và tôi thách thức Lãnh đạo Việt Tân trả lới cho nhưng câu hỏi ấy. Đối với Cộng đồng, Việt Tân và Ban Cố Vấn cho "DIỄN HÀNH TỰ DO" tại Washington mà Việt Tân đưa ra buộc phải trả lời rõ rệt cho đồng bào biết về những câu hỏi này. Những câu hỏi và trả lời của tôi như sau:

a. Tại sao Việt Tân xử dụng ngày 30.04 mà bỏ hai chữ QUỐC HẬN ?

Trả lời của tôi:
Tôi cho rằng Việt Tân chủ trương xóa bỏ hai chữ QUỐC HẬN. Việc làm này như theo chủ trương của Cộng sản là làm tiêu tán dần đi khỏi khối người Việt tỵ nạn cái ý chí quyết tâm chống lại thể chế độc tài của Đảng Cộng sản VN.

b. Việc bỏ hai chữ QUỐC HẬN có phải là để chiều lòng Đảng Cộng sản Việt Nam hay không ?

Trả lời của tôi:
Ngày 30 tháng Tư đã là truyền thống dành cho hai chữ QUỐC HẬN. Việt Tân đã xử dụng hai chữ TỰ DO thay thế vào. Hai chữ này lại có thể theo nghĩa của hai chữ GIẢI PHÓNG. Như vậy có hai ý nghĩa chiều lòng Cộng sản: (1) bỏ được hai chữ QUỐC HẬN mà Cộng sản không muốn; (2) thay vào đó hai chữ TỰ DO giống nghĩa GIẢI PHÓNG mà Cộng sản áp đặt lên Dân chúng quốc nội và nay lên khối người Việt Hải ngoại.

c. Nếu Việt Tân chiều lòng Đảng Cộng sản VN, thì ngầm ý của Việt Tân là để đạt được điều gì ?

Trả lời của tôi:
Ngầm ý là để Đảng Cộng sản VN chấp nhận Việt Tân về chia ít chức vi. Cộng sản sử dụng việc chia chút chức vị này như là cho Dân chủ để đánh lừa Dân và Quốc tế.

d. Ý nghĩa Diễn Hành Tự Do (Freedom March) trước Quốc Hội Hoa kỳ có phải là để Chính giới Mỹ lưu ý đến Việt Tân mà giới thiệu với Cộng sản VN hay không ?

Trả lời của tôi:
Việc Diễn Hành Tự Do này là muốn quảng cáo Việt Tân với Chính giới Mỹ để cầu mong ngoại bang giới thiệu mình về Việt Nam giữ ít chức vị tượng trưng cho Dân chủ trong một thể chế dàn xếp giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với ngoại bang. Thể chế ấy lại được áp đặt trên đầu Dân chúng.

e. Việc kêu gọi đồng bào tỵ nạn đi Diễn Hành Tự Do ngày 30.04 có ngầm tính toán Mượn Đầu Heo Nấu Cháo của Việt Tân hay không ?

Trả lời của tôi:
Việt Tân tính toán Mượn Đầu Heo Nấu Cháo. Việt Tân biết rằng nếu tổ chức Diễn Hành Tự Do ở một ngày khác, thì đồng bào không đi hoặc đi rất ít. Họ cũng biết rằng đồng bào sẽ đi đông trong ngày 30 Tháng Tư vì đây là ngày QUỐC HẬN. Khi đống bào đi đông vì Quốc Hận, Việt Tân mươn ngày đó và thay thế vào đấy hai chữ TỰ DO. Đây còn coi là việc làm lừa bịp, tráo trở đồng bào nữa.

f. Những người phản đối Việt Tân về những hành động trên đây có phải là những người gây chia rẽ Cộng đồng Việt Nam hay chính Việt Tân là nguồn gây chia rẽ Cộng đồng?

Trả lời của tôi:
Mỗi lần một Đảng Chính trị xen vào những sinh hoạt của Cộng đồng là mỗi lần dễ xẩy ra những lộn xộn gây chia rẽ. Tổ chức ngày QUỐC HẬN là sinh hoạt thuộc Cộng đồng chứ không thuộc riêng cho một đảng phái chính trị. Cái lý do gây chia rẽ là: (i) Làm việc chung, nhưng đảng muốn tính toán cho việc riêng của đảng; (ii) Nếu đảng chính trị này xen vào và tính toán lợi riêng, thì đảng chính trị khác cũng muốn chen vô để tính toán lợi riêng cho đảng mình; (iii) Vì ngầm tính toán lợi riêng của đảng, những đảng này chọi nhau, thì Cộng đồng lộn xôn và chia rẽ. Việt Tân là một đảng chính trị muốn mượn đầu heo nấu cháo trong ngày QUỐC HẬN, vì vậy là nguồn gây chia rẽ cho Cộng đồng. Việc phản đối Việt Tân không những không phải là việc gây chia rẽ mà còn là công việc phải làm để gạt ra ngoài Cộng đồng cái nguồn gây chia rẽ vậy.

Cộng đồng Người Việt tỵ nạn đã lên tiếng phản đối về chủ ý mập mờ đánh lận con đen của Việt Tân nhằm xóa bỏ ngày Quốc Hận 30.04 để nâng bị CSVN. Trước những phản đối này, Việt Tân vẫn yên tiếng như cố đấm ăn xôi. Cuộc Phỏng Vấn Truyền Hình Lãnh đạo Việt Tân tại Hoa Thịnh Đốn càng làm cho sự phẫn nộ của Cộng đồng đối với Việt Tân tăng lên hơn nữa.

Tôi theo nguyên tắc Phòng Bệnh Hơn Chữa Bệnh, nhân danh việc tránh cho Dân chúng Quốc nội bị áp bức từ khổ đau này sang khổ đau khác, mỗi lần sau những dối trá lừa đảo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với Đảng Cộng sản và đám chính khứa nâng bi, Dân tộc Việt Nam đã phải nhiều lần nói hai chữ KHÔNG NGỜ đau đớn rồi, sau mỗi lần Cộng sản bịp bợm: năm 1954, Mậu Thân 1968, năm 1975. Hai chữ KHÔNG NGỜ ấy đòi chúng ta không được phiêu lưu nữa. Những bậc Trưởng Thượng đã phải 3 lần nói hai tiếng KHÔNG NGỜ. Tôi tha thiết xin các bậc Trưởng Thượng ấy đừng nằm trên giường bệnh trước khi chết phải thoát ra hai tiếng KHÔNG NGỜ nữa.

Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phúc Liên, Kinh tế
Geneva, 28.04.2005No comments:

Post a Comment