Wednesday, June 15, 2011

Mắng thằng việt cộng đăng bài trên báo Việt Nam Tự Do số ra ngày 3/6/11

Để trả lời đoạn văn sau đây:
  “Chính là để bảo vệ cái luận điểm của tớ học được và trải nghiệm từ thực tế cuộc sống là:
  KHÔNG AI CÓ THỂ ĐÁNH ĐỔ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN BẰNG CHÍNH NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN”. (Gần đây tớ mới biết Lê nin cũng đã từng nói như thế khi giáo dục các d/c không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Té ra ông De Gaulle cũng chỉ là “học tập” cụ Lê nin thôi!), của tác giả Tô Hải đăng trên báo Việt Nam Tự Do số ra ngày 3/6/11.

  Nguyễn Nhơn

  MẮNG VIỆT CỘNG GIÀ TÔ HÔ
  CHỬI VIỆT CỘNG TRẺ THỐI DŨNG


  Nè, việt cộng già Tô Hải nghe đây
  Mầy là thằng Bắc Kỳ BẢY LĂM
  Khi đồng bào Miền Nam nói
  Bờ Ca bảy lăm là để chỉ

  Bọn việt cộng ăn cướp từ Bắc vô
  Phân biệt với người Bắc thân thương
  Cùng chia sẻ ngọt bùi trước Bảy Lăm
  Cho minh bạch đừng chụp mũ

  Ngày Tô Hô vô Nam
  Trên vai vẻn vẹn một cái bồng
  Đựng đồ đạc các thứ
  Phía dưới lủng lẳng mỗi “cụ hồ”

  Từ mở mắt cho tới khi xuống lỗ
  Chỉ biết bú cụ hồ và sư tổ Lê nin
  Thiếm xực thêm Lão tây già
  Thực dân lõ đít De Gaulle, C`est fini le dire

  Tiềng Tây bồi có nghĩa là:
  Thôi hết nói nổi rồi
  Mầy nay đã hết thời
  Hãy câm miệng, đừng hô khẩu hiệu thúi nữa.

  Rồi, bây giờ tới phiên việt cộng trẻ Thối Dzũng
  Thủ tướng gì thằng mất dạy mầy
  Mới đây lại mở miệng thúi hô:
  “Một tấc đất, một tấc biển, quyết không để mất!!!”
  Trời đất hỡi! Mầy u mê quá vậy!
  Tám chục dặm Lãnh Hải mất tiêu rồi, biết không?

  Luật Quốc tế, Lãnh Hải hai trăm dặm
  Tụi bây mới nho nhe ra được trăm hai chục
  Phỉ Tàu xông vô cắt cáp tỉnh bơ
  Cả lũ bây trơ mắt ếch ra nhìn, có hổ thẹn không?

  Một Tấc đất, quyết không mất hả?
  Muôn ngàn cây số mất rồi có biết không?
  Từ Nam Quan đến Mũi Cà Mau
  Chinatown mọc như da chó vá, biết không?

  Lại còn nỗi nhục Quốc thể nầy:
  Trời Đất quyết không dung
  Chệt Tàu xài tiền Nhân dân tệ của chúng
  Khắp phố thị ta như ao nhà của nó, biết không?

  “Nhân họ Hồ chính sự phiền hà
  Lũ gian tà còn bán nước cầu vinh
  Giặc cuồng Minh thừa cơ tứ ngược
  ... Thẹn nhục nầy để lại ngàn thu …!!!

  BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO đó, biết đọc không?!

  Nguyễn Nhơn
  12/6/11


No comments:

Post a Comment