Thursday, December 29, 2011

Cuối năm 2011. Địt mẹ ! tao chửi chúng mày một tiếng đảng cộng sản Việt Nam - teolangthang

Địt mẹ, đảng cộng sản Việt Nam
    LỜI CẦU NGUYỆN CỦA LS LÊ DUY SAN
    1. Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc cả gia đình và dòng họ.
    2. Thân Cộng chết hết và chết một cách thảm thương cả gia đình và dòng họ.
    3. Những kẻ có những lời nói, hành động cố ý làm lợi cho Việt Cộng hay gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, mạ lỵ những người chống Cộng cũng chết hết và chết một cách thảm hại cả gia đình và dòng họ.

No comments:

Post a Comment