Saturday, December 17, 2011

Luật sư Lê Duy San nguyện cầu

  LỜI CẦU NGUYỆN CỦA LS LÊ DUY SAN
  1. Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc cả gia đình và dòng họ.
  2. Thân Cộng chết hết và chết một cách thảm thương cả gia đình và dòng họ.
  3. Những kẻ có những lời nói, hành động cố ý làm lợi cho Việt Cộng hay gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, mạ lỵ những ngưòi chống Cộng cũng chết hết và chết một cách thảm hại cả gia đình và dòng họ.
   
   

No comments:

Post a Comment