Saturday, February 28, 2015

Những giọt nước mắt trong cuộc Thảm sát Tết Mâu Thân tại Huế, 1968

Những giọt nước mắt trong cuộc Thảm sát Tết Mậu Thân
tại Huế, 1968
         


No comments:

Post a Comment