Saturday, March 31, 2012

Cố Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Hương
"Tôi nguyện nắm xương của Tôi sẽ nằm bên cạnh nắm xương của các anh em Binh sĩ"

    ”Nếu cộng sản đưa ra điều kiện của kẻ thắng cho người bại trận, thì không còn cách gì hơn là nếu được, chúng ta cứ việc chiến đấu đến cùng…

    Chừng đó dẫu Sài Gòn này có biến thành biển máu, tôi nghĩ rằng người Việt Nam vì thể diện mình không thể nào mà từ chối được, trừ một số người mới chấp nhận cái chuyện đó…

    Việt Nam Cộng Hòa có thể phải chịu một vài điều kiện khó khăn đau đớn, nhưng điều kiện đó không phải là những bước hoàn toàn để đầu hàng.

    Nếu thương thuyết để đầu hàng thì thương thuyết gì nữa, thà là chết, chiến đấu đến cùng…chớ không thể chấp nhận đầu hàng được”.


No comments:

Post a Comment