Saturday, July 19, 2014

BÁN TRÔN KHÔNG BÁN NƯỚC

BÁN TRÔN KHÔNG BÁN NƯỚC
Tao bán trôn nhưng tao không bán nước!
Bởi nước mất rồi, tao sẽ ở đâu?
Bọn chúng bay: dũng, trọng, sang, hùng...
là một lũ đầu trâu
Phường mặt ngựa, phường điếm đàng chó đẻ!

Gặp người nước ngoài, bọn bay hay khoe mẻ
Nào anh hùng đầy ngõ, đánh Mỹ, Ngụy nhào
Nào cách mạng, nào giải phóng, ôi chao!
Bay chuyên nổ khiến người dân tưởng bở...

Nhưng thực ra, bọn bay là đầy tớ
bọn khựa tàu, giặc truyền thống nhà Nam
Chúng cướp xong cả Bản Giốc, Nam quan
Cả Hoàng, Trường, biển Đông vào tay chúng!

Hàng trăm ngàn cây số vuông đã cúng
cho bọn Tàu, lòng tham ngất trời xanh
Chúng giả vờ là đồng chí, em anh
Nhưng lòng dạ thực vô cùng thâm hiểm!

Bọn chúng bay là những thằng chó điếm
Bán giang sơn để mua chức, phì gia
Tao bán trôn nhưng chẳng bán nước nhà
Phẹt vào mặt tụi bay phường chó mửa!

Bút Xuân


No comments:

Post a Comment