Saturday, November 12, 2011

Paris xé cờ máu cộng sản Việt Nam trong chợ Casino Massena Quận 13


Siêu thị Géant Casino ngay trong quân 13 Paris đang buôn bán sản phẩm Việt Nam

Vidéo xé cờ do Đại tá Đỗ Việt, anh Nguyễn Văn Đông cho lên youtube


No comments:

Post a Comment